Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 25. 02. 2024 do 03. 03. 2024

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

2. neděle
postní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Jaromíra Pořízka a rodiče

Mše svatá Březina 9:00

Za Ladislava Malíka, Richarda Ševčíka,
rodinu Malíkovu a Zajícovu

Mše svatá Křtiny 10:30

Na úmys dárce

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitbu vedou ženy)

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelého Pavla
mše svatá pro děti a mládež křtinské farnosti

Středa
Mše svatá Březina 17:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Zlatici
+ od 16:30 hod. svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

Za zemřelou Vandu
+ od 16:30 hod. svátost smíření před 1. pátkem v měsíci

Pátek
Mše svatá Křtiny 18:00

Za živou a zemřelou rodinu Lískovcovu,
Tomáškovu, Hermovu a Křížkovu
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Neděle

3. neděle
postní

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Dorith Stehlíkovu

Mše svatá Březina 9:00

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 10:30

Na daný úmysl

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty
(modlitbu vede kněz za nová kněžská a řeholní povolání)

- V neděli 25. února 2024 se při všech bohoslužbách křtinské farnosti
  (včetně Bukovinky a Březiny) bude konat vyhlášená sbírka Haléř sv. Petra.
  Výnos z této sbírky Svatý otec František věnuje těm potřebným, kteří prožívají různé
  druhy neštěstí, válek, živel­ných katastrof, na pomoc uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
- V neděli 25. února 2024 a 3. března 2024 probíhá 1. kolo voleb do Pastorační rady farnosti.
  Prosíme, abyste po mši svaté do urny vložili papír, na který napíšete 3 osoby z naší farnosti,
  které by bylo dle vašeho názoru vhodné oslovit, aby se stali členy budoucí Pastorační rady farnosti.
  Každý může daný seznam se třemi jmény vhodit do připravené urny jenom jednou.
  Navržený člen do PRF má mít minimálně 18 let, horní hranice není stanovena (doporučení je max. 75 let),
  má být z naší farnosti, nebo i z cizí farnosti, pokud se zde pravidelně účastní farních aktivit a bohoslužeb.
  Na seznam kandidátů nepsat ty lidi, kteří sice na území naší farnosti bydlí,
  ale účastní se farního života v jiné farnosti.
- Postní duchovní obnova se v naší farnosti uskuteční ve dnech 15.-16. března 2024
  a povede jí A. R. D. Petr Pavel Severin O. Praem., převor premonstrátského kláštera v Nové Říši.  
- Výše daru na opravu figurek z křtinského betléma (adopce - Lázeňský pobyt v restaurátorské dílně)
  je 1600 Kč. Prosíme všechny mecenáše, kteří se přihlásili do adopce o uhrazení daru
  do konce února 2024. Ještě jednou srdečné Pán Bůh zaplať všem, kdo jste si adoptovali
  některou betlémskou figurku.  
- Adopce píšťal ze křtinských varhan probíhá i nadále. Byli bychom rádi, kdyby každá píšťala
  měla svého mecenáše. Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz si pořád můžete
  adoptovat píšťalu a podpořit tak nejen dofinancování tohoto projektu, ale finančním darem
  také můžete přispět na budoucí opravy křtinského kostela.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace