Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 16. 05. 2021 do 23. 05. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

7. neděle
velikonoční

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Marii a Josefa Paděrovy a syna

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu, a za duše v očistci

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Za zemřelého Miloslava Řehulku

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 17:00
Čtvrtek

Památka sv. Klementa
Marie Hofbauera, kněze

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Františka Zapletala u příležitosti
nedožitých 100 let, za živou a zemřelou rodinu,
a za duše v očistci

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Svátek posvěcení
katedrály
sv. Petra a Pavla
v Brně

Mše svatá Křtiny 17:00

Za nemocné křtinské farnosti
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Za děti, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání

Mše svatá Křtiny 18:00

Za živé a zemřelé poutníky z Blanska a okolí
Celebruje Mons. Jiří Mikulášek

Neděle

Slavnost Seslání
Ducha Svatého

Mše svatá Křtiny 7:30

Za dobrodince kostela

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky

- V neděli 23. května 2021 se koná vyhlášená sbírka na Charitu. 
  Za vaše milodary vyslovujeme srdečné Pán Bůh zaplať. 
- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  b) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  c) respirátor/roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
- Naše poutní místo se připojuje k výzvě předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera,
  aby se věřící v tomto měsíci modlili modlitbu růžence na úmysly, které jsou přílohou této výzvy.
  V naší farnosti se modlitbu růžence modlíme společně přede mší svatou v sobotu v 7:00 hod.,
  a v neděli v 7:00 hod. Vybízíme k modlitbě růžence ať už v tyto časy, anebo v čase, kdy se modlitbu
  růžence každodenně modlí papež František, t.j. v 18:00 hod.
- V měsíci květnu se také po mši svaté v pátek a v sobotu konají májové pobožnosti.
- Modlitby matek probíhají pravidelně ve čtvrtek ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod. 
- Z důvodu epidemiologických opatření a na základě platných nařízení vlády ČR,
  která v současné době zakazují konání poutí, se neuskuteční následující poutě:
  22. - 23. května 2021 - Hlavní pouť.
  Z uvedeného důvodu jsou slouženy pouze mše svaté bez průvodního poutního programu.
- V této těžké době, která přináší různá omezení, vyslovujeme upřímné poděkování těm, kdo věnují
  finanční dar na chod farnosti, ať už v hotovosti nebo na farní účet č. 136 199 83 09 / 0800.
- Slavnost 1. svatého přijímání se v naší farnosti uskuteční 20. června 2021 u mše svaté v 10:30 hod.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace