Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 09. 05. 2021 do 16. 05. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

6. neděle
velikonoční

Neděle modliteb
za pronásledované
křesťany

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelé rodiče Nábělkovy, Klimešovy,
sestru Aničku, Romana Muselíka,
s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 14:00

Mše svatá + pohřební obřady
pana Zdeňka Pokorného z Bukoviny

Mše svatá Bukovinka 17:00
Čtvrtek

Slavnost
Nanebevstoupení
Páně

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 18:00

+ modlitba růžence a svátost smíření od 17:30 hod.

Pátek

Svátek sv. Matěje,
apoštola

Svatební obřad 11:00

Svatba v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků z Hulína

Mše svatá Křtiny 18:30

Na úmysl poutníků ze Šlapanic a Benešova

Neděle

7. neděle
velikonoční

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Marii a Josefa Paděrovy a syna

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu, a za duše v očistci

- 6. neděle velikonoční je zároveň dnem, kdy nás církev vybízí k modlitbě za pronásledované
  křesťany. Na podporu pronásledovaných křesťanů se dnes u mše svaté koná finanční sbírka.
  Za vaše milodary vyslovujeme srdečné Pán Bůh zaplať. 
- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  b) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  c) respirátor/roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
- Naše poutní místo se připojuje k výzvě předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera,
  aby se věřící v tomto měsíci modlili modlitbu růžence na úmysly, které jsou přílohou této výzvy.
  V naší farnosti se modlitbu růžence modlíme společně přede mší svatou v sobotu v 7:00 hod.,
  a v neděli v 7:00 hod. Vybízíme k modlitbě růžence ať už v tyto časy, anebo v čase, kdy se modlitbu
  růžence každodenně modlí papež František, t.j. v 18:00 hod.
- V měsíci květnu se také po mši svaté v pátek a v sobotu konají májové pobožnosti.
- Modlitby matek probíhají pravidelně ve čtvrtek ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod. 
- Z důvodu epidemiologických opatření a na základě platných nařízení vlády ČR,
  která v současné době zakazují konání poutí, se neuskuteční následující poutě:
  15.-16. května 2021 - 1. jarní pouť, 22.-23. května 2021 - Hlavní pouť.
  Z uvedeného důvodu jsou slouženy pouze mše svaté bez průvodního poutního programu.
- V této těžké době, která přináší různá omezení, vyslovujeme upřímné poděkování těm, kdo věnují
  finanční dar na chod farnosti, ať už v hotovosti nebo na farní účet č. 136 199 83 09 / 0800.
- Slavnost 1. svatého přijímání se v naší farnosti uskuteční 20. června 2021 u mše svaté v 10:30 hod.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace