Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 02. 05. 2021 do 09. 05. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

5. neděle
velikonoční

Mše svatá Křtiny 7:30

Za děti křtinské farnosti, které se připravují
k slavnosti 1. svatého přijímání

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá 10:30

Za živou a zemřelou rodinu Sirotkovu, Hladkých,
Taucovu, Hučíkovu, Cupákovu a Matalovu

Pondělí

Svátek sv. Filipa
a Jakuba, apoštolů

Úterý

Památka sv. Floriána,
mučedníka

Mše svatá Křtiny 17:00

Za Alenu Meluzínovu a manžela

Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 17:00
Čtvrtek

Památka
sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nemocné křtinské farnosti

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Za živou a zemřelou rodinu Michalovu,
Markovu, Svojkovu a Kubovu
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota

Památka Panny Marie,
Prostřednice
všech milostí

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Neděle

6. neděle
velikonoční

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelé rodiče Nábělkovy, Klímešovy,
sestru Aničku, Romana Muselíka,
s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  b) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  c) respirátor/roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
- Naše poutní místo se připojuje k výzvě předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera,
  aby se věřící v tomto měsíci modlili modlitbu růžence na úmysly, které jsou přílohou této výzvy.
  V naší farnosti se modlitbu růžence modlíme společně přede mší svatou v sobotu v 7:00 hod.,
  a v neděli v 7:00 hod. Vybízíme k modlitbě růžence ať už v tyto časy, anebo v čase, kdy se modlitbu
  růžence každodenně modlí papež František, t.j. v 18:00 hod.
- V měsíci květnu se také po mši svaté v úterý, v pátek a v sobotu konají májové pobožnosti.
- Modlitby matek probíhají pravidelně ve čtvrtek ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod. 
- Z důvodu epidemiologických opatření a na základě platných nařízení vlády ČR,
  která v současné době zakazují konání poutí, se neuskuteční následující pouť:
  2. května 2021 - 10:30 hod. - Orelská pouť
- Brněnská pěší pouť, 8. května 2021 - letos se koná formou individuálního putování do Křtin,
  kde se po doputování poutníků uskuteční pouze krátká děkovná pobožnost.
- V této těžké době, která přináší různá omezení, vyslovujeme upřímné poděkování těm, kdo věnují
  finanční dar na chod farnosti, ať už v hotovosti nebo na farní účet č. 136 199 83 09 / 0800.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace